۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

دکتررضا ملک پورافشار

دکتر محمد اعظمی

 

 

دانشکده پزشکی                        

            

        دکتر زهرا سلطانی

                           معاون آموزشی دانشکده

 

 

دانشکده پزشکی                        

دکتر رضوان امیری  

معاون آموزشی بالینی دانشکده 

 

دانشکده داروسازی                    

دکتر مجتبی شکیبایی    

  معاون آموزشی دانشکده      


دانشکده دندانپزشکی                    

 دکترمریم السادات هاشمی پور

معاون آموزشی دانشکده

 

 دانشکده پرستاری و مامایی                 

        دکتر فیروزه میرزایی رابری

      معاون آموزشی دانشکده

 

    دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی        

      

دکتر رضا خواجویی  

           معاون آموزشی دانشکده          

 

   دانشکده بهداشت                            

       

            دکترعابدین ایرانپور           

             معاون اموزش دانشکده           

 

     دانشکده پیراپزشکی                          

  

          دکتر معصومه نخعی

              معاون آموزشی دانشکده 

 

                  

 دکتررضا الله دادی

                          مدیرگروه معارف                        

 

 

             

             دکتر سعید صحبتی          

                 مدیر ستاد شاهد وایثارگر