۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  

وظایف اداره امتحانات 

۱-تهيه كارنامه از سيستم سماء وكنترل وتاييد كارنامه كل دانشجويان فارغ التحصيل

۲-تاييد كارنامه نيمسال دانشجويان فارغ التحصيل                     

۳-انجام ثبت نام  كارشناسي ارشد و پرتال به سازمان

۴-بررسي فرمهاي انتخاب واحد دانشجويان رشته هاي مختلف از لحاظ رعايت پيش نيازي و هم نيازي

۵-بررسي پرونده هاي دانشجويان در خصوص موارد آموزشي بر اساس بخشنامه هاي وزارت خانه

۶-برگزاري جلسات شوراي آموزشي وبررسي موارد

۷-برگزاري جلسات كميسيون موارد خاص وبررسي موارد

۸-طرح و پيگيري موارد آموزشي در كميته هاي هفت گانه و منطقه اي

۹- برنامه ريزي كلاس هاي درسي

۱۰-تطبيق دروس دانشجويان مركز بين الملل بم

۱۱-ثبت نام دانشجويان مركز بين الملل بم

۱۲-مكاتبات در خصوص دروس دانشجويان وبررسي آنها با سر فصل

۱۳-مكاتبه با وزراتخانه در كليه موارد آموزشي مربوطه

۱۴-همكاري در خصوص برگزاري آزمونها ي جامع پره انترني –علوم پايه وساير آزمونها

۱۵-نظارت و كنترل در خصوص نمرات اعلام شده دانشجويان از سوي دانشكده ها

۱۶-تاييد كارنامه كل جهت اداره نقل وانتقالات

۱۷- اعلام مشروطي و محروم از تحصيل دانشجويان به دانشكده ها

۱۸-انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر

۱۹- تاييد فرم هاي كار دانشجويي

۲۰- صدور گواهي اشتغال به تحصيل

۲۱- صدور معرفي به استاد براي دانشجويان متقاضي

۲۲- اعلام رتبه دانشجويان برتر به مركز استعدادهاي درخشان

۲۳-مكاتبه با شوراي تخصصي داروسازي و دندانپزشكي جهت شركت در آزمون دستياري

۲۴- تاييد فرمهاي حج عمره دانشجويي