۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  

وظایف اداره نقل و انتقالات

 

۱- بررسی پرونده های دانشجویان متقاضی انتقال ، میهمان ، تغییر رشته این دانشگاه به دانشگاه های دیگر

۲- ارسال و دریافت مدارک دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

۳- ارسال و دریافت ریز نمرات دانشجویان میهمان

۴- مکاتبه با دبیر شورای انضباطی دانشجویان در خصوص سوابق تحصیلی دانشجویان

۵- بررسی شهریه دانشجویان انتقالی خارج از کشور ، تکمیلی ، دانشجویان دانشگاه آزاد رشته پزشکی ، پرستاری و مامایی در مقطع کارآموزی و کارورزی

۶- تشکیل جلسه نقل و انتقالات در تابستان هر سال جهت بررسی پرونده های دانشجویان متقاضی انتقال و تغییر رشته به این دانشگاه

۷- تصحیح سوابق دانشجویان انتقالی ، میهمان و تغییر رشته در سیستم نرم افزار سما

۸- اقدام در خصوص انتقال و میهمان شدن فرزندان اعضای هیئت علمی ودانشجویان شاهد و ایثارگر

 

دانشجویانی که متقاضی میهمان شدن می باشند بایستی یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبداء گذرانده باشند و در صورتموافقت دانشگاه مبداء و مقصد تا سقف ۴۰درصد واحدها می توانند میهمان شوند دانشجویان متقاضی انتقال باید در تابستان هر سال فرم انتقال را به اداره کل آموزش دانشگاه مورد نظر تحویل دهند تا در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح و تصمیم گیری شود بدیهی است دانشجوی انتقالی نباید بیش از ۵۰درصد واحدها را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد ضمناً دانشجویان دختر بعد از قبولی در کنکور می توانند به نزدیکترین محل کار همسر به شرط موافقت دانشگاه مبداً و مقصد انتقال یابند . با توجه به اینکه آئیننامه جابجایی لغو گردیده اقدامی در این خصوص مقدور نمی باشد چنانچه دانشجويی متقاضی تغییر رشته باشد بایستی فرم تغییر رشته را در تابستان تکمیل نموده تا در کمیسیون نقل و انتقالات در صورت احراز بررسی گردد و دانشجویان از مقاطع پائین تر به بالاتر و از شبانه به روزانه نمی توانند تغییر رشته دهند .

 

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد فقط در مقاطع بالینی و اینترنی و دانشجویان رشته پرستاری ومامایی و... فقط درمقطع کارآموزی طی عقد قرارداد جمعی با این دانشگاه پس از پرداخت صد درصد شهریه متغیرمی توانند میهمان شوند .

دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از موافقت مدير كل دانشجويان شاهد و ایثارگر، بر اساس سهمیه ۵ درصد می توانند منتقل شوند و یا میهمان گردند .

فرزندان اعضای هئیت علمی بر اساس بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند منتقل و یا میهمان شوند .

دانشجویان رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی انتقالی خارج از کشور و یا تکمیلی پس از کسب موافقت ازوزارتخانه و واریز شهریه با توجه به دستورالعمل های ارسالی می توانند در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند .

معرفي دانشجويان شاهد و ايثارگرجهت گذراندن واحدهاي اختصاصي در نيمسال تابستاني به دانشگاه هاي علوم پزشكي كه واحد ارائه مي دهند .