۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  
وظایف واحد دبیرخانه
 
    ۱-ثبت و شماره زدن نامه های ارسالی از دانشکده ها

     ۲-اسکن نمودن نامه های وارده از دانشکده ها

     ۳-پرینت گرفتن از نامه های صادره

     ۴-تحویل نامه های صادره به مراجعین و وارده به واحدهای مرتبط در آموزش کل

     ۵-گرفتن کپی از نامه ها

     ۶-پست نمودن کلیه نامه های صادره اداره کل آموزش

     ۷-پرینت گرفتن مرخصی کارمندان و تحویل آنها به اداره مرخصی ها

     ۸-دادن شماره نامه به ارباب رجوع در صورت مراجعه حضوری

    ۹- تفکیک نامه ها به پست و بایگانی