۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
وظایف واحد ماشین نویسی
 
 تايپ كليه نامه هاي اداري واحدهاي مختلف اداره كل آموزش

  تایپ صورتجلسات اداره کل آموزش 

و سایر مکاتبات اداری دیگر