۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  


وظایف بایگانی  

۱.    تفکیک نامه های ارسالی از دبیرخانه آموزش کل به واحد بایگانی

۲.    مرتب کردن نامه ها جهت اسکن

۳.    تائید کردن نامه های اسکن شده وثبت شده

۴.    مرتب کردن کارت های انتخاب واحد و بایگانی کردن آنها

۵.    بایگانی نمودن نامه ها

۶.    تشکیل پرونده دانشجویان انتقالی از شهرهای دیگر

۷.    تشکیل پرونده دانشجویان انتقالی به شهرهای دیگر

۸.    بایگانی نمودن مکاتبات زونکن

۹.    اعلام کمبود پرونده ها به دانشجویان در صورت مراجعه

۱۰.  اعلام شماره نامه به دانشجویان در صورت مراجعه

۱۱.  تحویل پرونده های قدیمی به همکاران در صورت نیاز

۱۲.  تحویل پرونده به واحد پذیرش وثبت نام جهت بررسی پرونده ها

۱۳.  تحویل پرونده به آمار و نظام وظیفه جهت بررسی پرونده ها

۱۴.  تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود و مرتب نمودن آنها در فایل های مربوطه

۱۵.  اسکن نمودن نامه های ورودی به بایگانی ، پرونده های دانشجویان ، کارت های انتخاب واحد ، تائيدیه های تحصیلی، کارنامه های محرمانه و تائید کلیه موارد فوق

۱۶.  Rename نامه های اسکن شده ، پرونده های دانشجویان ، کارت های انتخاب واحد ، تائيدیه های تحصیلی ، کارنامه های محرمانه و تائید کلیه موارد فوق

۱۷.   ثبت نمودن نامه ها ، پرونده ها ، کارت های انتخاب واحد ، تائيدیه هاي تحصیلی ، وکارنامه های محرمانه اسکن شده درسیستم آرشیو بایگانی و تائید کلیه موارد فوق

۱۸.   مشخص نمودن دانشجویان انصرافی و میهمان درسیستم آرشیو بایگانی