۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
 

 تقویم ­دانشگاهی نیمسال اول99-98 

 

1- انتخاب واحد: شنبه 98/6/16 لغایت جمعه 98/6/22

2- شروع کلاسها: شنبه 98/6/23

3- حذف و اضافه: شنبه 98/7/6  لغایت یکشنبه 98/7/7

4- حذف تکدرس: سه شنبه 98/9/12 لغایت چهارشنبه 98/9/13

5- پایان کلاسها: پنج شنبه 98/10/19

6- امتحانات میان ترم : دوشنبه 98/8/25  لغایت چهارشنبه 98/9/25

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 98/10/21  لغایت پنج شنبه 98/11/10

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد.

 

تقويم دانشگاهی نيمسال دوم 98-97
 

1- انتخاب واحد: دوشنبه 97/11/8 لغایت جمعه 97/11/12

2- شروع کلاسها:  شنبه 97/11/13

3- حذف و اضافه:  شنبه 97/11/27  لغایت یک شنبه 97/11/28

      4 -  حذف تکدرس :  سه شنبه 98/2/24 لغایت چهارشنبه 98/2/25

     5 -  پایان کلاسها:  پنج شنبه 98/3/30

     6-  امتحانات میان ترم : شنبه 98/1/24  لغایت چهارشنبه 98/2/25  

     7 -  امتحانات پایان ترم:  شنبه 98/4/1  لغایت شنبه 98/4/22  

        ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد