۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۶ شهريور    

نام واحد

 

شماره مستقیم

مدیر امور آموزشی

۳۱۳۳۶۰۶۳

معاون مدیرامورآموزشی

۳۱۳۳۶۰۶۴

مسئول دفترمديرامور آموزشی

۳۱۳۳۶۰۶۳

اداره پذیرش و ثبت نام

۳۱۳۳۶۰۵۹

اداره انفورماتیک

۳۱۳۳۶۱۰۳-۳۱۳۳۶۰۶۹

اداره امتحانات

۳۱۳۳۶۰۷۷

اداره دانش آموختگان

۳۱۳۳۶۰۶۸-۳۱۳۳۶۰۶۷

اداره نقل و انتقالات

۳۱۳۳۶۰۷۶

واحد آمار و نظام وظیفه

۳۱۳۳۶۰۶۰

صدور تائيديه تحصیلی

۳۱۳۳۶۰۶۸

ماشین نویسی

۳۱۳۳۶۰۵۷

دبیرخانه

۳۱۳۳۶۰۵۵

بایگانی

۳۱۳۳۶۰۵۱-۳۱۳۳۶۰۵۲

فاکس آموزش

۳۱۳۳۶۰۶۵