مسئول واحد دبیرخانه
  
 

 نام ونام خانوادگی  :آقای محمدعلی فاخر 

  سمت                 : مسئول واحد دبیرخانه 

تحصیلات               : دیپلم 

سابقه کار              :29 سال  


وظایف واحد دبیرخانه
 
    1-ثبت و شماره زدن نامه های ارسالی از دانشکده ها

     2-اسکن نمودن نامه های وارده از دانشکده ها

     3-پرینت گرفتن از نامه های صادره

     4-تحویل نامه های صادره به مراجعین و وارده به واحدهای مرتبط در آموزش کل

     5-گرفتن کپی از نامه ها

     6-پست نمودن کلیه نامه های صادره اداره کل آموزش

     7-پرینت گرفتن مرخصی کارمندان و تحویل آنها به اداره مرخصی ها

     8-دادن شماره نامه به ارباب رجوع در صورت مراجعه حضوری

    9- تفکیک نامه ها به پست و بایگانی