مسئول واحد ماشین نویسی
 

نام ونام خانوادگی : خانم طاهره حیاتی

سمت                : مسئول واحد ماشین نویسی 

تحصیلات            :دیپلم 

سابقه کار          :26سال

وظایف واحد ماشین نویسی 
 
 تايپ كليه نامه هاي اداري واحدهاي مختلف اداره كل آموزش

  تایپ صورتجلسات اداره کل آموزش 

و سایر مکاتبات اداری دیگر