مسئول اداره امتحانات


نام ونام خانوادگي : 
مریم ایرانمنش 
سمت                : مسئول اداره امتحانات  
تحصيلات             : دیپلم 
سابقه کار           : 30 سال 

وظایف اداره امتحانات 

1-تهيه كارنامه از سيستم سماء وكنترل وتاييد كارنامه كل دانشجويان فارغ التحصيل

2-تاييد كارنامه نيمسال دانشجويان فارغ التحصيل                     

3-انجام ثبت نام  كارشناسي ارشد و پرتال به سازمان

4-بررسي فرمهاي انتخاب واحد دانشجويان رشته هاي مختلف از لحاظ رعايت پيش نيازي و هم نيازي

5-بررسي پرونده هاي دانشجويان در خصوص موارد آموزشي بر اساس بخشنامه هاي وزارت خانه

6-برگزاري جلسات شوراي آموزشي وبررسي موارد

7-برگزاري جلسات كميسيون موارد خاص وبررسي موارد

8-طرح و پيگيري موارد آموزشي در كميته هاي هفت گانه و منطقه اي

9- برنامه ريزي كلاس هاي درسي

10-تطبيق دروس دانشجويان مركز بين الملل بم

11-ثبت نام دانشجويان مركز بين الملل بم

12-مكاتبات در خصوص دروس دانشجويان وبررسي آنها با سر فصل

13-مكاتبه با وزراتخانه در كليه موارد آموزشي مربوطه

14-همكاري در خصوص برگزاري آزمونها ي جامع پره انترني –علوم پايه وساير آزمونها

15-نظارت و كنترل در خصوص نمرات اعلام شده دانشجويان از سوي دانشكده ها

16-تاييد كارنامه كل جهت اداره نقل وانتقالات

17- اعلام مشروطي و محروم از تحصيل دانشجويان به دانشكده ها

18-انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر

19- تاييد فرم هاي كار دانشجويي

20- صدور گواهي اشتغال به تحصيل

21- صدور معرفي به استاد براي دانشجويان متقاضي

22- اعلام رتبه دانشجويان برتر به مركز استعدادهاي درخشان

23-مكاتبه با شوراي تخصصي داروسازي و دندانپزشكي جهت شركت در آزمون دستياري

24- تاييد فرمهاي حج عمره دانشجويي