مسئول واحد آمار و نظام وظیف

نام ونام خانوادگي : خانم زهره سلطانی 

 سمت                 :  مسئول اداره آمار و نظام وظیفه
 
 تحصيلات             :  لیسانس 

سابقه کار            :  29
سال 


وظایف واحد آمار و نظام وظیفه

1- تهيه ي فرم هاي ثبت نامي نظام وظيفه به تعداد پذيرش دانشجويان پسر در هر سال .

2- وارد کردن اطلاعات دانشجويان پسرمشمول ورودي هر سال در سيستم نظام وظيفه جهت درخواست معافيت تحصيلي .

3- بررسي و چک نمودن کليه ي پرونده هاي دانشجويان پسر از نظر وضعيت خدمتي وپيگيري جهت صدور معافيت تحصيلي .

4- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پسر به اداره راهنمايي و رانندگي .

5-  صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پسربه اداره گذرنامه و سازمان وظيفه ي ناجا جهت متقاضيان خروج از کشور پس از مراحل اداري و دريافت مجوز از دايره حقوقيدانشگاه علوم پزشکي .

6- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پسر متقاضي دريافت ساير معافيت ها .

7- صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت دانشجويان پسر جهت ابطال معافيت تحصيلي.

8- چک نمودن پرونده ي کليه  دانشجويان غير فعال اعم از انتقالي ، انصرافي ، عدم مراجعه ،ثبت نام نکرده و... در سيستم سما جهت تصحيح آمار.

9- دريافت مجوز تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو جهت هر سال تحصيلي از سازمان سنجش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و مکاتبه با کليه ي دانشکده هاي وابسته جهت اعلام ظرفيت پذيرش در کنکور سراسري و کنکور کارداني به کارشناسي ناپيوسته و وارد نمودن اطلاعات در پرتال آموزشي سازمان سنجش ، مکاتبات و پيگيري هاي لازم جهت ثبت در دفاتر کنکور هر سال .

10-مکاتبه با شوراي گسترش دانشگاهي در خصوص دريافت مجوز ايجاد رشته هاي جديد .

11- دريافت نامه انصراف از تحصيل دانشجويان انصرافي از دانشکده مربوطه ، معرفي جهت تسويه حساب هاي لازم ،مکاتبه با معاونت خدمات آموزشي وزارتخانه جهت پرداخت غرامت دانشجويان و دريافت مجوز تحويل مدارک دانشجويان پس از انجام مراحل اداري و تحويل مدارک به آنان .

12- تهيه ي آمار دانشجويان شاغل به تحصيل ، پذيرفته شده ي هر نيمسال و دانش آموختگان بر اساس موارد درخواستي.

13- تهيه ي آمار ماهانه ي دانشجويان شاغل به تحصيل به تفکيک دانشکده ، رشته ، مقطع و دوره جهت مديريت مجموعه آموزش کل.

14- مکاتبه با محل تحصيل دانشجويان انصرافي و انتقالي ساير دانشگاه ها جهت ابطال معافيت تحصيلي و صدور معافيت تحصيلي در رشته ي جديد.

15- ارسال سوابق تحصيلي دانشجويان انصرافي که در ساير دانشگاه ها پذيرفته شده اند بر اساس درخواست دانشگاه محل تحصيل.

 
16- چک و اصلاح نمودن آمار دانشجويان دانشگاه که از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سایت قرار داده  مي شوند.