کارشناسان واحد بایگانی

 

نام ونام خانوادگي : خانم مهری مرادی

سمت                : کارمندل اداره بایگانی 

تحصيلات            : دیپلم 

سابقه کار          : 26 سال  

 


نام ونام خانوادگي : خانم حکیمه جهانشاهزاده  

سمت                : کارمند اداره بایگانی 

تحصيلات            : دیپلم 

سابقه کار          : 16 سال

 

   


نام ونام خانوادگي : خانم آرزو غفاری نژاد  

سمت                : کارمند اداره بایگانی 

تحصيلات            : لیسانس

سابقه کار           : 12 سال

 

 
تلفن                 :  31336052-31336051