کارشناس واحد ماشین نویسی
     
   
 

نام ونام خانوادگی : خانم افسانه پورشیخعلی

سمت                : کارمند واحد ماشین نویسی

تحصیلات            : لیسانس

سابقه کار          : 26 سال     
    تلفن:  31336057