کارشناسان واحد دبیرخانه

نام ونام خانوادگی : خانم اعظم سلاجقه
  


سمت                : کارمند دبیرخانه                                


تحصیلات             : لیسانس 


سابقه کار           : 18 سال 

  
   
 
  
   
 تلفن  :  31336055