کارشناسان واحد دبیرخانه

نام ونام خانوادگی : خانم اعظم سلاجقه
  


سمت                : کارمند دبیرخانه                                


تحصیلات             : لیسانس 


سابقه کار           : 17 سال 

  
   
 نام ونام خانوادگی : آقای محمد علی فاخر

سمت : کارمند واحد دبیرخانه 

تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : 27 سال
  
   
 تلفن  :  31336055