مسئول دفتر مدیر کل آموزش

 
 
نام ونام خانوادگي : خانم کبری مهنی زاده


 سابقه کار : 23 سال

تلفن : 31336063
           

 

  شرح وظايف :

  1 -    فاكس نامه ها

 2-   پاسخ به ارباب رجوع و هدایت آنان به واحدهاي مختلف آموزش کل ، رسیدگی به امور دفتری مدیریت مجموعه از قبیل  

     1-2- هماهنگي جلسات مدير كل آموزش با افراد و واحدهاي مختلف

     2-2 - هماهنگي با راننده در خصوص كارهاي مربوطه

     3-2 - تهيه زونكن و نامه هاي مدير كل آموزش و واحدهاي مختلف

     4-2 - بايگاني و چك نمودن پاس هاي كارمندان آموزش

     5-2 - ارائه خلاصه نامه ها جهت گرفتن امضاء مدير كل