کارشناسان واحد انفورماتیک
 


 

نام ونام خانوادگي : صدیقه حصیبی
سمت                : کارمند واحد انفورماتیک
تحصيلات            : دیپلم

سابقه کار          : 22 سال 

 

نام ونام خانوادگيحکیمه مهرابیان

سمت                : کارمند  واحد انفورماتیک

تحصيلات            :فوق لیسانس

سابقه کار           :10 سال

 

تلفن                 : 31336069-31336103