مدیر اداره کل آموزش


 
نام و نام خانوادگی : عباس آقایی افشار 
 

 سمت : مدیر اداره کل آموزش

 تحصیلات : دکترای حشره شناسی پزشکی

 مرتبه علمی: استادیار

 Curriculum Vitae                                            

 


 

 

بلوار جمهوری اسلامی، بعداز چهارراه شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

:   آدرس 

 

 034-32114098

 :         تلفن

 

034-32114760 

 :     فکس