مدیر اداره کل آموزش


 
نام و نام خانوادگی : محمد اعظمی 
 

 سمت : مدیر اداره کل آموزش

 تحصیلات : دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 مرتبه علمی: استادیار

 Curriculum Vitae                                            
  

 

 

 کرمان ، نرسیده به میدان هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

:   آدرس 

 

 034-31336063

 :         تلفن

 

034-31336065

 :     فکس