چهارشنبه ١٣٩٦/٥/٤    EN

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم 95-94

1-انتخاب واحد: شنبه 94/11/17  لغایت چهارشنبه 94/11/21

2-شروع کلاسها: شنبه 94/11/24

3-حذف و اضافه:شنبه 94/12/8 لغایت دوشنبه 94/12/10

4-حذف تکدرس:دوشنبه 95/2/27 لغایت سه شنبه 95/2/28

5-پایان کلاسها: پنج شنبه 95/3/27

6-امتحانات میان ترم: چهارشنبه 95/2/1 لغایت پنجشنبه 95/2/30

7-امتحانات پایان ترم: شنبه 95/3/29 لغایت  سه شنبه 95/4/22 

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.


تقويم دانشگاهی نيمسال اول 96-95

1-انتخاب واحد: شنبه95/6/13 لغایت جمعه 95/6/19

2-شروع کلاسها: شنبه 95/6/20

3-حذف واضافه: دوشنبه95/7/5 لغایت چهارشنبه95/7/7

4-حذف تکدرس: شنبه 95/9/6لغایت یکشنبه 95/9/7

            تاریخ شروع ارزشیابی اساتید:95/9/28

            تاریخ پایان ارزشیابی اساتید:95/10/15

 

5-پایان کلاسها: پنج شنبه95/10/16

6-امتحانات میان ترم: شنبه 95/8/15لغایت سه شنبه95/9/30

7-امتحانات پایان ترم: شنبه 95/10/18 لغایت پنج شنبه 95/11/7

ضمناً 4 روز اول امتحانات(از تاریخ 95/10/18 لغایت 95/10/21)مربوط به گروه معارف می باشد.


 

 

1-    انتخاب واحد:     20/11/93  لغایت 24/11/93

2-    شروع کلاسها:   25/11/93

3-    حذف واضافه:    9/12/93  لغایت 11/12/93

4-    حذف تکدرس:   28/2/94  لغایت 29/2/94

5-    پایان کلاسها:    28/3/94

6-    امتحانات میان ترم: 1/2/94 لغایت 31/2/94
7- امتحانات پایان ترم: 30/3/94 لغایت 18/4/94

1-    انتخاب واحد:     20/11/93  لغایت 24/11/93

2-    شروع کلاسها:   25/11/93

3-    حذف واضافه:    9/12/93  لغایت 11/12/93

4-    حذف تکدرس:   28/2/94  لغایت 29/2/94

5-    پایان کلاسها:    28/3/94

6-    امتحانات میان ترم: 1/2/94 لغایت 31/2/94
7- امتحانات پایان ترم: 30/3/94 لغایت 18/4/94