تقويم دانشگاهی نيمسال اول 97-96

1-انتخاب واحد: سه شنبه96/6/14 لغایت شنبه 96/6/18

2-شروع کلاسها: یکشنبه 96/6/19

3-حذف واضافه: سه شنبه96/7/4 لغایت پنجشنبه96/7/6

4-حذف تکدرس: شنبه 96/9/4لغایت یکشنبه 96/9/5

5-پایان کلاسها: پنج شنبه96/10/14

6-امتحانات میان ترم: شنبه 96/8/13لغایت دوشنبه96/9/13

7-امتحانات پایان ترم: شنبه 96/10/16 لغایت پنج شنبه 96/11/5

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.


تقويم دانشگاهی نيمسال دوم 97-96

1-انتخاب واحد: سه شنبه96/11/10 لغایت جمعه 96/11/13

2-شروع کلاسها: شنبه 96/11/14

3-حذف واضافه: شنبه96/12/12 لغایت یکشنبه96/12/13

4-حذف تکدرس: شنبه 97/02/29لغایت یکشنبه 97/02/30

5-پایان کلاسها: پنج شنبه97/03/31

6-امتحانات میان ترم: شنبه 97/01/25لغایت چهارشنبه97/02/26

7-امتحانات پایان ترم: جمعه 97/04/1 لغایت جمعه 97/04/22

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.

 

 

1-    انتخاب واحد:     20/11/93  لغایت 24/11/93

2-    شروع کلاسها:   25/11/93

3-    حذف واضافه:    9/12/93  لغایت 11/12/93

4-    حذف تکدرس:   28/2/94  لغایت 29/2/94

5-    پایان کلاسها:    28/3/94

6-    امتحانات میان ترم: 1/2/94 لغایت 31/2/94
7- امتحانات پایان ترم: 30/3/94 لغایت 18/4/94

1-    انتخاب واحد:     20/11/93  لغایت 24/11/93

2-    شروع کلاسها:   25/11/93

3-    حذف واضافه:    9/12/93  لغایت 11/12/93

4-    حذف تکدرس:   28/2/94  لغایت 29/2/94

5-    پایان کلاسها:    28/3/94

6-    امتحانات میان ترم: 1/2/94 لغایت 31/2/94
7- امتحانات پایان ترم: 30/3/94 لغایت 18/4/94