راهنمای آزمون ها
 
  
 
کلیک کنید (راهنمای ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر( کاردانی به کارشناسی
 
 کلیک کنید         ( راهنمای ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر( کارشناسی به کارشناسی ارشد