شماره های تماس با اداره کل آموزشنام واحد

شماره مستقیم

مدیر کل آموزش

31336063

معاون اداره کل

31336064

مسئول دفترمديرکل آموزش

31336063

اداره پذیرش و ثبت نام

31336059

اداره انفورماتیک

31336103-31336069

اداره امتحانات

31336077

اداره دانش آموختگان

31336068-31336067

اداره نقل و انتقالات

31336076

واحد آمار و نظام وظیفه

31336060

صدور تائيديه تحصیلی

31336068

ماشین نویسی

31336057

دبیرخانه

31336055

بایگانی

31336051-31336052

فاکس آموزش

31336065